Powder Toy

https://github.com/ThePowderToy/The-Powder-Toy